БАЙГУУЛЛАГЫН ГАМШГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ЧАДАВХЫГ ҮНЭЛЖ АЖИЛЛАЛАА

119000575_1072036656590080_3371303694283200349_n.jpg

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Монгол Улсын Их хурлын 2011 оны 22 дугаар тогтоолоор батлагдсан Гамшгаас хамгаалах Төрөөс баримтлах бодлогын үндсэн чиглэл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 355 дугаар тогтоолоор батлагдсан Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ баримт бичгийг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги, Засгийн газрын 2018 оны 67 дугаар тогтоолоор батлагдсан Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх журмыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2020 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдөр Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн 12 ажилчдад гамшгийн тухай ерөнхий ойлголт, үнэлгээний аргачлалаар сургалт зохион байгуулан, байгууллагын гамшгийн менежментийн чадавхын ерөнхий үнэлгээг зохион байгуулан ажиллалаа. Гамшгийн эрсэдэлийг бууруулах төлөвлөгөө боловсруулан, зөвлөмж өгч ажиллалаа.

scroll to top